Contacts

Anticamera USEM
+373 22 509 122
+373 22 509 148
info@usem.md

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

Events

Susținere publică

10 October 2023
Prin prezenta, Școala doctorală „Științe juridice și relații internaționale USEM”, anunță susținerea publică a Lucrării de sinteză postdoctorandului LISENCO Vladlena,  doctor  în  drept,  conferențiar  universitar. Data: 10 octombrie 2023, ora 15.00

View all events

Cadrul Legal USEM

Carta USEM

Regulamentul general de funcționare a USEM

Codul etic al USEM

Regulile de comportare a studenților USEM

Plan strategic al USEM pentru 2021 – 2025

Politica de asigurare a calității în USEM

Regulament privind asigurarea calității în USEM

Regulamentul Comisiei de Management al Calității

Regulament cu privire la organizarea și funcționarea Consiliului științific în cadrul USEM

Regulamentul privind evaluarea periodică a calităţii personalului didactic

Regulament privind inițierea, aprobarea, revizuirea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii

Regulament privind organizarea evaluării activităţii de învăţare a studenţilor

Regulamentul de organizare și funcționare a secției de Relații Internaționale a USEM

Strategia de internaționalizare a USEM 2018 – 2022

Regulamentul USEM cu privire la mobilitatea academică in învățământul superior

Regulamentul USEM cu privire la mobilitatea studenţilor şi cadrelor didactice

Regulament de organizare și administrare a site-ului USEM

Regulament de organizare și funcţionare a bibliotecii USEM

Regulamentul privind organizarea și funcționarea  Senatului Universității de Studii Europene din Moldova

Norme privind drepturile, obligaţiile si sancţiunile cititorilor bibliotecii

Regulamentul privind pregătirea specialiștilor la USEM pe bază de contract cu achitarea cheltuielilor pentru studii

Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea studiilor superioare de master - ciclul II - în cadrul USEM

Regulamentul de organizare a studiilor superioare de licență (ciclul I) în Universitatea de Studii Europene din Moldova

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică în USEM

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de ghidare și consiliere în carieră a USEM

Regulamentul privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă

Regulamentul privind pregătirea tezei de licență la USEM

Regulamentul privind pregătirea tezei de master la USEM

Recomandări-cadru de redactare a tezei de doctorat şi a rezumatului

Regulamentul antiplagiat al USEM

Acte normative și metologia de admitere în ciclul I–studii superioare de licență şi ciclul II–studii superioare de master

Metodologie privind recunoașterea și echivalarea actelor de studii obținute în străinatate și a perioadelor de studii efectuate în străinătate

Metodologia de acumulare a minimului curricular, ciclul II - studii superioare de master (în cadrul USEM)

Regulament privind formarea și funcționarea Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al USEM

Regulament de alegere a organelor de conducere și de ocupare a posturilor de conducere în cadrul facultăților USEM

Regulamentul privind organizarea, desfășurarea concursului și ocuparea funcțiilor didactice și științifico-didactice în cadrul USEM

Regulament privind modul de alegere a rectorului USEM

Regulament cu privire la normarea activității științifico-didactice în cadrul USEM

Regulamentul privind conferirea titlurilor ştiinţifîco-didactice în cadrul USEM

Metodologia elaborării planului de învățământ

Metodologia elaborării curriculumului

Regulament privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal ale serviciului resurse umane a USEM

Regulamentul concursului „Profesorul Anului” USEM

Strategia personalului USEM

Regulamentul catedrei USEM

Regulamentul facultății USEM

Notă informativă - măsurile de funcționare a USEM în perioada riscului de îmbolnăvire cu COVID-19 în anul universitar 2020-2021

Plan de măsuri corective - Ciclul II (Masterat), Facultatea de Drept

Raport privind implementarea planului de măsuri corective - Ciclul II (Masterat), Facultatea de Drept

Acte normative
ŞCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚE JURIDICE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE USEM

Cerințe cu privire la Admiterea 2023

Program admitere doctorat 2023-2024

Metodologia admiterii la Studii superioare de doctorat USEM

Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III (HG 1007 din 10.12.2014)

Regulament privind  organizarea și desfășurarea programelor de postdoctorat în cadrul USEM

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea programelor de studii superioare de doctorat, ciclul III în cadrul școlii doctorale ale USEM

Regulamentul instituțional privind verificarea similitudinilor în tezele de doctor și doctor habilitat

Metodologia susținerii tezei de doctorat în cadrul Școlii doctorale „Științe juridice și relații internaționale” USEM

Metodologia de susținere a tezei de habilitat în cadrul Școlii doctorale USEM

Contract-cadru de studii superioare de doctorat al USEM 

Contract cu privire la înmatricularea la studii universitare de doctorat (ciclul III), în bază de taxă

ORDIN Nr. 01/ȘD din 01 septembrie 2020 cu privire la: taxa de studii, taxa de înscriere la concursul de admitere la Ciclul III Doctorat 2020-2021

Metodologie privind repartizarea granturilor doctorale pentru anul universitar 2016-2017

Recomandări metodologice privind susținerea proiectului de cercetare științifică și a referatelor științifice

Regulamentul privind taxele (tarifele) de admitere, la studiile superioare de doctorat în cadrul USEM pentru anul universitar 2017-2018

Ghid privind redactarea tezei de doctorat și a rezumatului