Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 122

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

La ce Facultate ați dori să studiați?

Adresați o întrebare

Căutare

Tematica tezelor de licență pentru anul universitar 2022-2023

Aprobată la Şedinţa Catedrei din 23 august 2022
Proces Verbal nr. 1

 
Şef Catedră: Stan V.,
doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar
 1. Evoluția relațiilor internaționale în condițiile postpandemice Covid-19.
 2. Războiul din Ucraina – impactul asupra evoluției relațiilor internaționale.
 3. Colaborarea internațională în combaterea terorismului.
 4. Politica Republicii Moldova în domeniul prevenirii și combaterii terorismului.
 5. Transparența în activitatea autorităților publice – principiu fundamental al organizării democratice a statului.
 6. Rolul administraţiei publice în organizarea şi gestionarea servicilor publice.
 7. Particularitățile procesului electoral în Republica Moldova.
 8. Influenţa migraţiei asupra sisitemului politic în Republica Moldova
 9. Impactul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
 10. Elita politică și fenomenul birocratismului.
 11. Impactul migrației ilegale și a fenomenului refugiaților asupra statelor Uniunii Europene.
 12. Sistemul jurisdictional al Uniunii Europene.
 13. Securitatea informaţională a Republicii Moldova în contextul noilor provocări geopolitice.
 14. Afirmarea statului de drept în Republica Moldova – deziderat în contextul integrării europene.
 15. Drepturile electorale ale cetăţenilor.
 16. Protecţia dreptului omului  în Republica Moldova și statele-membre ale UE – aspecte comparate.
 17. Rolul Consiliului Europei în procesul de luare a deciziilor a Uniunii Europene.
 18. Organizaţiile internaţionale, funcţionarea si clasificarea lor.
 19. Rolul OSCE în rezolvarea conflictelor din spațiul postsovietic.
 20. Geopolitica la etapa actuală: provocări pentru Republica Moldova
 21. Comunicarea – modalitate eficientă de realizare a relaţilor internaţionale.
 22. Rolul negocierilor în practica diplomatică.
 23. Evoluția diplomației moldovenești în perioada medievală.
 24. Protocolul şi ceremonialul diplomatic ca mecanisme în stabilirea relaţiilor diplomatice
 25. Republica Moldova în cadrul Parteneriatului Estic.
 26. Constituirea serviciului diplomatic în Republica Moldova
 27. Modelul clasic al sistemului internaţional: politica de putere şi balanţa puterilor până la Primul Război Mondial.
 28. Războiul rece: geneza,evoluția și efectele încetării.
 29. Prăbuşirea sistemului bipolar și statornicirea sistemului multipolar – realități și perspective.
 30. Evoluția sistemului politic internaţional la începutul secolului al XXI-lea.
 31. Realismul în relaţiile internaţionale.
 32. Problema extinderii NATO spre estul Europei în viziunea Federației Ruse.
 33. Liberalismul în relaţiile internaţionale: elementele cheie ale teoriei liberale.
 34. Organizațiile internaționale – subiect de drept international.
 35. Interesul național în epoca globalizării (cazul Republicii Moldova).
 36. Procesele integraționiste în evoluția relațiilor internaționale contemporane.
 37. Abordarea conceptuală a problemei separatismului în relațiile internaționale.
 38. Abordarea sistemică în studiul relațiilor internaționale.
 39. Activitatea organizațiilor internaționale în soluționarea conflictelor politice.
 40. Apariţia şi codificarea normelor de protocol şi ceremonial.
 41. Aplicabilitatea directă a tratatelor internaţionale în ordinea juridică internă.
 42. Aplicarea metodelor științifice în analiza relațiilor internaționale.
 43. Asigurarea accesului la justiție – principiu fundamental al statului de drept.
 44. Caracteristicile geopolitice ale sistemului internațional la începutul secolului XXI.
 45. Principiul separației puterilor în stat – probleme și perspective.
 46. Colaborarea Republicii Moldova în cadrul programului Parteneriat pentru Pace RM-NATO.
 47. Comunicarea interculturală - modalitate de comunicare internaţională.
 48. Comunicarea persuasivă şi propaganda: abordări teoretico-practice.
 49. Comunicarea politică şi democratizarea societăţii.
 50. Cooperarea interconfesională în relațiile internaționale: realități și perspective.
 51. Cooperarea internaţională în combaterea terorismului.
 52. Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova: probleme şi perspective.
 53. Esența și particularitățile conflictelor interetnice.
 54. Esența şi particularităţile serviciului diplomatic în Republica Moldova.
 55. Orientarea externă a Republicii Moldova în condițiile geopolitice actuale.
 56. Evoluţia mass-media în contextul schimbărilor geopolitice contemporane.
 57. Fenomenul globalizării în contextul relaţiilor internaţionale contemporane.
 58. Formatul de negocieri 5+2 privind reglementarea conflictului transnistrean – problema reevaluării.
 59. Locul şi rolul democraţiei în teoria politică.
 60. Locul şi rolul puterii politice în sistemul social global.
 61. Manipularea în comunicarea internaţională: abordări conceptuale.
 62. Mecanismele și instrumentele negocierilor în relațiile internaționale.
 63. Mediatizarea procesului de integrare europeană.
 64. Mijloace de realizare a obiectivelor și intereselor în relațiile internaționale.
 65. Modelele politicii regionale: abordarea comparativă.
 66. Rolul negocierii în soluționarea conflictelor internaționale.
 67. Ordinea internațională în interpretarea teoriilor relațiilor internaționale.
 68. Organizațiile religioase în contextul cooperării internaționale: evoluţii şi tendinţe.
 69. OSCE - mecanism de soluţionare a conflictului transnistrean.
 70. Pacea şi războiul ca probleme globale majore ale comunităților internaționale.
 71. Paradoxurile regimurilor democratice în condiţiile globalizării.
 72. Parteneriatul estic ca instrument al politicii de vecinătate a Uniunii Europene: importanţa strategică şi geopolitică.
 73. Participarea social-politică a cetăţenilor în contextul politicilor regionale.
 74. Particularitatea politicii regionale în condiţiile actuale.
 75. Particularitățile proceselor integraționiste economice la începutul sec. al XXI-lea.
 76. Perspectivele geopolitice ale statalității moldovenești.
 77. Perspectivele NATO în noile condiţii geopolitice.
 78. Principiul separării puterilor în stat şi implementarea acestuia în Republica Moldova.
 79. Afirmarea societății civile în Republica Moldova..
 80. Reconfigurarea centrelor de putere în epoca contemporană: evoluţii şi tendinţe.
 81. Rolul Consiliului Europei în promovarea ideii europene..
 82. Rolul democraţiei în renovarea societăţilor aflate în perioada de modernizare.
 83. Rolul diplomației în dezvoltarea și consolidarea cooperării internaționale.
 84. Rolul diplomației moderne în soluționarea războiului dintre Federația Rusă și Ucraina.
 85. Rolul Consiliului Europei în promovarea și protecția drepturilor omului.
 86. Rolul mass-media în procesul de globalizare.
 87. Rolul normelor de etichetă în cadrul recepţiilor diplomatice.
 88. Rolul OSCE în promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
 89. Rolul statelor în configurarea sistemului internaţional contemporan.
 90. Rolul statului în asigurarea securității naționale în contextul globalizării.
 91. Valorile democratice în Republica Moldova în contextul proceselor integraționiste.
 92. Asigurarea accesului la justiție – principiu fundamental al statului de drept.
 93. Doctrina politico-militară a Federației Ruse.
 94. Suveranitatea naţională şi formele de realizare a acesteia în Republica Moldova.
 95. Doctrina politico-militară a NATO.
 96. Impactul religiei asupra evoluției relațiilor internaționale.
 97. Colaborarea internațională în rezolvarea problemelor globale.
 98. Pluralism și partide politice– principiu de bază a democrației.
 99. Guvernarea majorității în interesul civic.
 100. Euro-integrarea – orientare strategică a Republicii Moldova.
 101. Consecințele brexit-ului pentru viitorul Uniunii Europene.
 102. Rolul și evoluția partidelor politice în Republica Moldova.
 103. Terorismul- factor destabilizator al securităţii internaţionale
 104. Mijloacele diplomatice de soluționare a conflictelor internaționale.
 105. Aspecte evolutive privind constituirea Uniunii Europene.
 106. Procesul de socializare politică prin intermediul simbolicii politice.
 107. Evoluția formelor și metodelor de guvernare.Probleme de interacțiune privind comunicarea și influiența socială.
 108. Aspecte practice privind realizarea politicii sociale în Republica Moldova.
 109. Aspecte privind comportamentul actorilor politici europeni.
 110. Tendințe și orientări în doctrinele militare naționale.
 111. Doctrina militară a NATO.
 112. Rolul NATO în asigurarea securității internaționale
 113. Aspecte metodologice privind cercetarea conflictelor politice.
 114. Asimetria puterii politice în raport cu procesul de democratizare.
 115. Relația putere- opoziție, în contextul crizelor politice.
 116. Rolul organizațiilor internaţionale în societatea internațională contemporană.
 117. Republica Moldova în cadrul inițiativelor regionale din Europa de Sud-Est.
 118. Aspectele metodologice de cercetare a politicii mondiale.
 119. Sistemele internaționale: istorie și contemporaneitate
 120. Companiile transnaționale, ca factor al politicii mondiale
 121. Diplomația contemporană din perspectiva proceselor de globalizare
 122. Evoluția relațiilor Marilor Puteri în condițiile globalizării
 123. Securitatea internațională contemporană prin prisma globalizării relațiilor internaționale
 124. Ponderea diplomației publice din perspectiva globalizării
 125. Conflictele regionale și impactul acestora asupra procesului de globalizare
 126. Procesele migraționiste contemporane și impactul lor asupra proceselor deintegrare
 127. Strategiile soft power ale Marilor Puteri în relațiile internaționale
 128. Cooperarea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană în domeniul securității și apărării
 129. Securitatea națională a Republicii Moldova în contextul evoluțiilor geopolitice regionale
 130. Problema asigurării securității informaționale la nivel internațional
 131. Politica externă de neutralitate permanentă: abordare teoretico-practică
 132. Republica Moldova în contextul proceselor de combatere a terorismului internațional
 133. Republica Moldova în contextul Politicii Europene de Securitate și Apărare a Uniunii Europene
 134. Problemele de securitate în politica mondială (terorism și contraterorism, controlul asupra armamentului, criminalitatea internațională)
 135. Disputele teritoriale pe arena internațională (geografie, amenințări la adresa securității internaționale, perspective de soluționare).
 136. Impactul Conflictului Transnistrean asupra sistemului de securitate națională a Republicii Moldova
 137. Provocări, riscuri și amenințări la adresa securității internaționale.
 138. Forțele motrice ale procesului de globalizare
 139. Problemele și riscurile globalizării informaționale
 140. Integrarea regională: particularități, factori și tendințe
 141. Interferențele proceselor integraționiste și globaliste asupra Republicii Moldova
 142. Republica Moldova în contextul procesului de integrare europeană
 143. Problemele globale ale omenirii: cauzele apariției și posibilitățile de soluționare a lor
 144. Decorul vestimentar în activitatea diplomaticnormele de protocol şi ceremonial diplomatic
 145. Comunicarea ca o parte componentă în activitatea diplomatică
 146. Mecanisme de negocieri în relaţiile internaţionale
 147. Negolcierea şi rezolvarea conflictelor internaţionale
 148. Rolul familiei în procesul socializării politice
 149. Impactul migraţiei asupra procesuului de socializare politică
 150. Роль переговоров в международной практике дипломата
 151. Abordări teoretice privind democrația participativă.
 152. Evoluția formelor și metodelor de guvernare.
 153. Regimurile politice autoritare și dictatoriale – similtitudini și interferențe.
 154. Statutul de țară – candidat la aderare la Uniunea Europeană a Republicii Moldova ( 23 iunie 2022 ) – impactul asupra modernizării societății.

Acest site web utilizează Cookie-uri

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor.