Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 122
+373 22 509 148
info@usem.md

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

Premieră la Facultatea de Drept USEM

 
Pentru prima dată, în practica didactică a Universității de Studii Europene din Moldova, a fost simulat un proces real de judecată. Acesta s-a desfășurat sub coordo­narea profesorilor universitari, ex-președinte al Curții Constituți­onale și al Curții Supreme de Jus­tiție Victor Pușcaș și ex-președinte al Curții de Apel Chișinău Anato­lie Doga.
Evenimentul a avut loc în cadrul Conferinței practico-ști­ințifice studențești „Reforma orga­nelor de urmărire penală: realizări, probleme, perspective”, organizate de catedra de Drept public a Fa­cultății de Drept. Conferința s-a bucurat de participarea numeroa­selor personalități notorii din do­meniul dreptului penal, artizani ai justiției penale: ex-procuror gene­ral Valeriu Balaban, ex-procuror general Dumitru Postovan, doctor în drept, conferențiar universitar, fost judecător al Curții Supreme de Justiție Tudor Popovici, ex-preșe­dinte al Uniunii Avocaților Gheor­ghe Amihalachioaie, președintele Autorității Naționale de Integritate Anatolie Donciu.
Potrivit organizatorilor, simu­larea procesului penal a avut drept scop dezvoltarea abilităților prac­tice și a calităților de pledant ale participanților, studenților de la Drept, pregătirea lor pentru cari­era profesională, dar și motivarea de a fi cât mai aproape de desfășu­rarea unui proces real de judecată.
Costumați în robe de jude­cător și avocați, studenții anului 3 au luat, rând la rând, cuvântul, luptând pentru câștigarea cazului. Profesorii, care au o experiență vastă în domeniu, spun că studen­ții și-au jucat bine rolurile de jude­cător, procuror, avocați, martori și învinuiți.
ANATOLIE DOGA, profesor universitar, ex-președinte al Cur­ții de Apel Chișinău: „Prestația studenților în proces a fost foarte bună, argumentele au fost temei­nice. În cadrul simulării procesu­lui penal, au fost îmbinate chesti­uni practice de legitimă apărare, încadrarea juridică și modalităţile în care se face apărarea. Studenții, prin participarea la asemenea acti­vități, își dezvoltă capacitatea de a susține un discurs logic și coerent; capacitatea de a argumenta opini­ile, de a formula concluzii și de a utiliza corect limbajul juridic spe­cific fazei de judecată”.
Emoțiile au fost mari, spun studenții, pentru că procesul a fost simulat în fața unui juriu format din profesioniști în domeniu.
ALINA, studentă, rolul de procuror: „Pentru noi a fost o ex­periență foarte bună. Am putut să demonstrăm tot ce am învățat în decursul a trei ani”.
IRINA, studentă, rolul de avo­cat: „A fost o experiență inedită pentru noi, ca viitori judecători, procurori, avocați. Eu vreau să devin avocat și cred că astfel de simulări sunt o practică imperios necesară”.
ANA, studentă, rolul de jude­cător: „Am aplicat cunoștințele te­oretice în practică. Eu ca judecător am hotărât soarta unui om, presu­pun că am luat o decizie corectă așa vom putea trece peste emoții în timpul procesului, dacă vom exersa și vom acumula experiență”.
 
Participanții la conferință au mai subliniat că tema forului ști­ințific este actuală, întrucât mul­te probleme din justiție depind de urmărirea penală. Astfel că, în Moldova, apar noi provocări în ceea ce privește aplicarea legii penale: lupta împotriva crimi­nalității organizate, a spălării de bani, a corupției la nivel înalt și a criminalității informatice, precum și combaterea criminalității trans­frontaliere.
Conferențiarul universitar, doctorul în drept, fost judecător al Curții Supreme de Justiție Tudor Popovici a prezentat studiul „Rolul organelor de urmărire penală ale statului de drept în protecția drep­turilor și libertăților fundamenta­le”, în care a făcut o radiografie a stării actuale a organelor de urmă­rire penală din Moldova. Potrivit profesorului Tudor Popovici, „Un stat este apreciat în primul rând după nivelul respectării drepturi­lor omului, nivelul profesionalis­mului actorilor implicați în acest sistem și după impactul efectiv al sistemului asupra societăţii. Ori­ce pedeapsă din acest sistem are drept scop și prevenirea săvîrşirii unor noi infracţiuni, ceea ce pre­supune o individualizare adecvată a reacției sociale la faptele prejudi­ciabile prevăzute de legea penală.
În activitatea de urmărire pe­nală permanent este loc de o mai bună pregătire profesională, disci­plină în planificarea agendei chiar pe fiecare dosar penal și per total pe toate dosarele, fapt ce ar face ca această fază a procedurii penale să fie vizibilă cu respectarea dreptu­rilor părților participante la proces și în parte a acelora pe care statul i-a luat în custodia sa”.
VALERIU BALABAN, ex-pro­curor general: „Importanța acestei conferințe este mare, întrucât ast­fel de reuniuni cu participarea me­diului academic și a practicienilor, specialiștilor din domeniu sunt rare, însă foarte necesare pentru a elucida problemele. După 13 ani de aplicare a Codului de procedură penală s-au acumulat foarte multe probleme. Viitorii specialiști care vor activa în organele de urmărire penală trebuie să cunoască aceste probleme și chiar de pe băncile universității să se implice în soluți­onarea lor. Această conferință este și un bun prilej de a uni eforturile mediului academic și profesioniș­tilor din domeniu pentru reforma­rea organelor de urmărire penală”.
 
La conferință s-a mai mențio­nat că la ordinea zilei este și res­pectarea drepturilor procesuale fundamentale ale cetățenilor, posi­bilitatea cooperării între organele judiciare din diferite state. Nu în ultimul rând, în cadrul conferin­ței a fost abordată și una dintre problemele cele mai arzătoare ale statului nostru - lupta împotriva corupției la toate nivelurile și me­canismele puse la dispoziția orga­nelor de anchetă, dar și judecăto­rilor de către legea penală pentru a preveni și combate fenomenul corupției.
VICTOR PUȘCAȘ, doc­tor-conferențiar, ex-președinte al CC, Președintele Comitetului de organizare a conferinței: „Nu poate funcționa un stat de drept, democratic, dacă nu dispune de organe de ocrotire a normelor de drept capabile să protejeze dreptu­rile fundamentale ale omului. La nivel legislativ sunt adoptate re­glementările necesare, rămâne ca ele să fie aplicate la nivelul cuvenit. Activitatea de urmărire penală nu a fost ușoară, dar cetățenii au ne­voie ca să fie protejate drepturile și libertățile lor, să fie asigurată ordi­nea publică. Reforma organelor de procedura penală înseamnă așe­zarea procesului penal pe pilonii unor noi principii care, alături de cele clasice, să contribuie la o mai bună înfăptuire a justitiei penale cu respectarea drepturilor funda­mentale ale omului. În cadrul des­fășurării procesului penal trebuie să fie constatate la timp faptele care constituie infracțiuni astfel încât nici o persoana nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală, iar orice persoană care a săvârșit o infracțiune să fie pedepsită potri­vit legii”.
În cadrul conferinței au fost organizate 4 ateliere de lucru, în cadrul lor au avut loc discuții și dezbateri ce țin de problemele de urmărire penală cu care se con­fruntă Procuratura, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Nați­onal Anticorupție și Serviciul Va­mal.
La conferință, și-au prezentat comunicările științifice studenți și profesori de la 7 Facultăți de Drept din țară, experți și profesioniști din diferite instituții de drept și-au împărtășit experiența din dome­niul Dreptului Penal și Dreptului Procesual Penal. Potrivit organi­zatorilor, propunerile și conclu­ziile participanților la conferință pot fi utile pentru elaborarea unor strategii în reformarea organelor de urmărire penală, dar și pentru modificarea Codurilor Penal și de Procedură Penală.
 
 
La finalizarea conferinței, rec­torul Universității de Studii Eu­ropene, profesorul universitar, doctorul în drept, Iurie Sedlețchi a accentuat că „Simularea unui proces de judecată, organizată în premieră la USEM, le va ajuta studenților să înțeleagă mai bine mecanismele de funcționare a in­stanțelor de judecată, procedurile ce trebuie îndeplinite de organele de drept, dar și modul în care se realizează actul de justiție. Sper ca experimentele simulate să devină o tradiție de succes la USEM, de­osebit de utilă pentru dezvoltarea profesională a studenților, precum și o oportunitate pentru învățăcei de a căpăta experiența necesară în pregătirea viitoarei cariere de ju­rist”. Rectorul Universității de Stu­dii Europene Iurie Sedlețchi le-a înmânat certificate de participare studenților care au prezentat refe­rate interesante.
 
 
 
 
 
 
 

LIVIA LUPAȘCU
Foto: Ana Maria Sedlețchi, studentă, anul III