Контакты

Anticamera USEM
+373 22 509 122
info@usem.md

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127
info@usem.md

На какой Факультет Вы хотели бы поступить?

Задайте вопрос

Поиск

Declanșarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de Șef Catedră

AVIZ
 
În conformitate cu art. 105 alin. (12) al Codului Educației al Republicii Moldova (Legea nr. 152 din 17.07.2014), Carta USEM, Regulamentul de alegere a organelor de conducere și de ocupare a posturilor de conducere în cadrul facultăților USEM și Hotărârea Senatului USEM  din 28 octombrie 2019 (proces verbal nr. 2)
 
Comisia de concurs USEM anunță declanșarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de:                                       
 
 1. Șef-catedră Drept public;
 2. Șef-catedră Drept privat;
 3. Șef-catedră Economie și turism;
 4. Șef-catedră Finanțe și contabilitate;
 5. Șef-catedră Psihologie și asistență socială;
 6. Șef-catedră Jurnalism și științe ale comunicării;
 7. Șef-catedră Politici mondiale și relații internaționale;
 8. Șef-catedră Traducere, interpretare și terminologie.
Candidatul la postul de Șef-catedră trebuie să întrunească următoarele condiţii:
 • să fie cetăţean al Republicii Moldova;
 • să posede titlu științific în domeniul respectiv sau înrudit
 • să cunoască limba de stat, conform legii despre funcţionarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova;
 • să aibă funcţia științifico-didactică de bază la facultate;
 • să prezinte un program privind activitatea unităţilor corespunzătoare.
Candidaţii depun personal dosarul care va conţine obligatoriu următoarele:
 • Cererea-tip de înscriere la concurs;
 • Scrisoarea de intenţie;
 • Copia buletinului de identitate;
 • CV-ul europass însoțit de dovezi edificatoare,
 • Lista lucrărilor științifico-didactice;
 • Copiile actelor de studii, diplomelor referitoare la titlurile ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice și alte documente edificatoare;
 • Documente doveditoare privind experienţa în învățământul superior şi cercetare, alte documente care atestă activitatea profesională, managerială şi ştiinţifică a candidatului;
 • Programul de activitate;
 • Declaraţia pe proprie răspundere privind lipsa de încălcări în decursul activităţii sale, a normelor de etică şi deontologie profesională, precum şi lipsa de antecedente penale. 
Modalități de depunere a dosarelor:
 • de luni până vineri între orele 10:00 – 17:00, în oficiul 201, blocul de studii USEM (Serviciul Resurse Umane). Tel: 373 22 509 134
ATENȚIE!
La depunerea dosarelor, candidații vor prezenta obligatoriu, pentru verificare, actele în original de pe care s-au perfectat copiile din dosar.
 
Perioada de depunere a dosarelor este de 15 zile de la anunţarea concursului, începând cu ziua de astăzi 07 noiembrie 2019.
 
Data limită de depunere a dosarelor candidaților – 21 noiembrie 2019.
 
Persoanele responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor :
 1. Catan Petru, președinte a Comisiei de concurs USEM. (Prorector USEM).  Tel. 373 22 509 142
 2. Mihalaș Victoria, secretarul Comisiei de concurs USEM. (Asistent Catedra Drept privat, USEM) Tel. 373 22 509 139