Контакты

Anticamera USEM
+373 22 509 122
+373 22 509 148
info@usem.md

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

События

Susținere publică

10 Октября 2023
Prin prezenta, Școala doctorală „Științe juridice și relații internaționale USEM”, anunță susținerea publică a Lucrării de sinteză postdoctorandului LISENCO Vladlena,  doctor  în  drept,  conferențiar  universitar. Data: 10 octombrie 2023, ora 15.00

Посмотреть все события

Cadrul Legal Național

1. Ghid de implementare a Sistemului Național de Credite de Studiu

2. Legea cu privire la evaluarea şi acreditarea instituţiilor de învăţământ din RM, nr. 1257-XIII din 16.07.1997

3. Codul educației (nr. 152 din 17.07.2014)

4. HOTĂRÎRE Nr. 482 din  28.06.2017 cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățămîntul superior

5. Ghid metodologic de creare şi funcţionare a centrului universitar de ghidare şi consiliere în carieră

6. Plan-cadru pentru studii superioare (ciclul I - Licență, ciclul II - Master, studii integrate, ciclul III – Doctorat)

7. Recomandări-cadru pentru elaborarea Regulamentului instituţional privind organizarea evaluării activităţii de învăţare a studenţilor

8. Regulament cu privire la organizarea și funcționarea structurilor de autoguvernanță studențească

9. Regulament-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă

10. Regulament-cadru al catedrei instituţiei de învăţămînt superior

11. Regulament-cadru al facultăţii instituţiei de învăţămînt superior

12. Regulament-cadru cu privire la mobilitatea academică în învăţămîntul superior

13. Regulament-cadru cu privire la normarea activității științifico-didactice

14. Regulament-cadru privind modul de alegere a rectorului instituţiei de învăţămînt superior din Republica Moldova

15. Regulament-cadru privind organizarea și desfășurarea învățămîntului superior la distanță

16. Regulament-cadru privind organizarea şi funcţionarea organelor de conducere ale instituţiilor de invățămînt superior din Republica Moldova

17. Regulament-cadru privind stagiile de practică în învăţămîntul superior

18. Regulamentul cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile

19. Regulamentul cu privire la efectele juridice ale actelor de studii eliberate de către instituţiile de învăţămînt din raioanele de Est ale Republicii Moldova şi or. Bender

20. Regulamentul cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituţiile de învăţămînt superior

21. Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea studiilor superioare de master – ciclul II

22. Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III

23. Regulamentul de organizare a studiilor în învățămîntul superior în baza Sistemului Național de Credite de Studiu

24. Regulamentul de organizare a studiilor în învățămîntul superior în baza Sistemului Național de Credite de Studiu (Modificări)

25. Cadrul național al calificărilor - Învățămînt Superior - Domeniul General de studiu - 36 Științe Economice

26. COD Nr. 259 cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova

27. Cadrul de referinţă al curriculumului universitar

28. Cadrul Național al Calificărilor - Învățământ superior

29. Legea RM Nr.60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi

30. Metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, superior și de formare continuă

31. Planul de acţiuni pentru implementarea strategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova pînă în 2020

32. Recomandări-Cadru de îmbunătățire a calității programelor de studii în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova

33. Recomandări cu privire la implementarea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii în instituţiile de învățământ superior

34. Regulament-Cadru privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licență pentru anul universitar 2018 – 2019

35. Strategia de cercetare-dezvoltare a RM pînă în 2020

36. Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”

37. Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova din 12 decembrie 2019 nr. 1625 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare a studiilor superioare de licență (ciclul I) și integrate (+Anexa)