Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 127
info@usem.md

Comisia de admitere USEM
+373 22 509 187
+373 22 509 140
admiterea@usem.md 

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@yahoo.com

La ce Facultate ați dori să studiați?

Adresați o întrebare

Căutare

Tematica tezelor de master - Facultatea de Ştiinţe Politice şi Relaţii Intrenaţionale

TEMATICA TEZELOR DE MASTERAT pentru anul universitar 2018-2019
 
Varianta PDF a documentului poate fi accesată AICI.
 
Aprobată la Şedinţa Catedrei din 05 septembrie 2018
Proces Verbal nr. 2.
 
Şef Catedră: Pîrţac Gr.,
doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar
 
Domeniul general de studiu – 31 Ştiinţe politice
Program de masterat – Relaţii Internaţionale
Specializarea – Studii Diplomatice
 1. Organizațiile internaționale ca subiect de drept internaţional.
 2. Rolul pe care îl joacă instituțiile europene în procesul de luare a deciziilor în cadrul Uniunii Europene..
 3. Dimensiunea de participare a Republicii Moldova la tratatele multilaterale.
 4. Securitatea naţională în condiţiile globalizării ( cazul Republicii Moldova).
 5. Problema securității informaționale- factor de ameninţare  a securităţii internaţionale.
 6. Terorismul ca sursă de ameninţare a securităţii internaţionale.
 7. Politica de forţă şi evoluţia sistemului de securitate internaţională.
 8. Rolul şi importanţa influenţei Uniunii Europei Occidentale asupra sistemului de securitate europeană.
 9. Activitatea consulară în Republica Moldova: esență și caracteristici definitorii.
 10. Bariere de comunicare în activitatea internaţională: esenţă şi particularităţi.
 11. Bazele constituţionale şi particularităţile serviciului diplomatic în Republica Moldova.
 12. Constituirea şi evoluţia serviciului diplomatic în Republica Moldova: aspecte teoretico- practice.
 13. Cooperarea internaţională în combaterea terorismului internaţional: tendințe și perspective.
 14. Dezinformarea în comunicarea internaţională: esență și manifestare.
 15. Dimensiunea geopolitică a politicii externe a Republicii Moldova la etapa actuală.
 16. Dimensiunea parlamentară a cooperării dintre state: esenţă, premise, forme de manifestare.
 17. Diplomaţia multilaterală: aspecte teoretico-practice.
 18. Diplomația ONU privind protecția patrimoniului comun al  umanității.
 19. Discursul media privind terorismul în SUA: efecte și evoluții.
 20. Evoluția politicii interne a Republicii Moldova în condițiile geopolitice actuale.
 21. Factorul puterii în relaţiile internaţionale: abordări conceptuale.
 22. Globalizarea şi identitatea culturală: consideraţii geopolitice.
 23. Imunităţi şi privilegii diplomatice: esenţă şi caracteristici definitorii.
 24. Influența factorului religios asupra evoluţiei relaţiilor internaţionale.
 25. Manipularea în comunicarea internaţională: esență și forme de manifestare.
 26. Mass-media în formarea identității europene: aspecte teoretico-practice.
 27. Medierea internațională în soluționarea conflictului transnistrean.
 28. Modalităţi şi mijloace de rezolvare paşnică a diferendelor internaţionale: aspecte teoretico-practice.
 29. Modelul american de gestionare a conflictelor internaționale: geneza, esența și perspective.
 30. Modelul geopolitic european şi perspectivele lui în secolul XXI.
 31. Particularitățile proceselor integraționiste economice la începutul sec. al XXI-lea.
 32. Perspectivele NATO  în noile condiţii geopolitice.
 33. Politica europeană de vecinătate în contextul reconfigurării sistemului internațional.
 34. Politica externă a Republicii Moldova în contextul proceselor integraționiste contemporane.
 35. Politica externă a RM prin prisma diplomaţiei guvernamentale şi parlamentare.
 36. Politicile naţionale ale Republicii Moldova de dezvoltare a potenţialului uman în contextul schimbărilor geopolitice contemporane.
 37. Politicile de dezvoltare regională: evoluții și forme de manifestare.
 38. Politizarea sistemului energetic la nivel mondial: tendințe contemporane.
 39. Principiile şi regulile de organizare şi activitate a misiunilor diplomatice.
 40. Principiile polemicii în procesul de comunicare: abordări teoretico-practice.
 41. Prioritățile politicii externe în asigurarea securității naționale a Republicii Moldova în condițiile globalizării.
 42. Problema frontierelor în lumea contemporană: dimensiunea geopolitică.
 43. Problemele globale ale umanităţii: esență și  evoluții.
 44. Procesele de integrare şi dezintegrare în lumea contemporană: aspecte teoretico- practice.
 45. Promovarea politicii externe a statului în perioada de tranziţie.
 46. Regionalizarea relațiilor internaționale: tendințe și perspective.
 47. Republica Moldova în contextul comunicării internaţionale: aspecte teoretico-practice.
 48. Republica Moldova în contextul evoluției geopolitice a sistemului internaţional.
 49. Retorica în cadrul comunicării internaţionale: esenţă şi caracteristici definitorii.
 50. Rolul și locul Germaniei în sistemul politic global.
 51. Rolul spaţiului Mării Negre în geostrategia şi politica energetică a Uniunii Europene.
 52. Serviciul diplomatic ca parte componentă a serviciului de stat.
 53. Standardele etice în argumentarea instrumentală: manifestare și implementare.
 54. Tendințele dezvoltării mass-media în condițiile globalizării spațiului informațional.
 55. Transformarea și configurarea spațiului geopolitic în lumea  globală.
 56. Transformările geopolitice în regiunea Mării Negre și securitatea regională.
 57. Sistemul jurisdictional al Uniunii Europene.
 
 
Domeniul general de studiu – 31 Ştiinţe politice
Program de masterat – Administraţie publică
Specializarea – Resurse umane şi politici de personal
 
 1. Modernizarea administrației publice în contextul integrării europene.
 2. Recrutarea și planificarea resurselor umane.
 3. Problema resurselor umane în contextul reformei administrației publice locale..
 4. Negocierile în domeniul administrativ.
 5. Motivaţia resurselor umane în domeniul administraţiei publice.
 6. Dezvoltarea carierei funcționarilor publici.
 7. Gestiunea locurilor de muncă în organizaţie.
 8. Selecţia resurselor umane
 9. Formarea şi perfecţionarea  resurselor umane
 10. Evaluarea performanţelor resurselor umane
 11. Analiza şi proiectarea posturilor.
 12. Managementul recompenselor: strategii, politici şi sisteme.
 13. Leadership şi liderismul în managementul resurselor umane
 14. Motivarea ca funcţie a managementului resurselor umane
 15. Managerul modern – figura centrală în organizaţie
 16. Negocierea şi rezolvarea conflictelor în organizaţie
 17. Comunicarea şi dezvoltarea personalului
 18. Rolul comunicării în eficienţa procesului managerial
 19. Sistemul informaţional al managementului RU
 20. Managementul grupurilor în organizaţie
 21. Cariera ca un aspect important din viaţa individului.
 22. Planificarea carierei ca parte componentă al managementului resurselor umane.
 23. Conflictul în cadrul activităţii  organizaţiei
 24. Analiza şi proiectarea posturilor
 25. Stilurile de conducere organizaţie
 26. Dimensiunea comunicativă a funcţionarului public
 27. Etica  profesională ca parte componentă în activitatea managerului RU
 28. Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă
 29. Sindicatele şi activitatea managerială
 30. Rolul etichetei vestimentare în activitatea funcţionarului public
 31. Imaginea managerului în cadrul negocierilor  moderne.
 32. Conflictele interpersonale şi tehnicile de  evitare a lor.
 33. Managementul carierei al funcţionarului public
 34. Managerii de personal – componenta determinantă în managementul resurselor umane
 35. Rolul procesului de comunicare în managementul resurselor umane
 36. Managementul conflictului  în organizaţie
 37. Documentul – mijloc de comunicare publică
 38. Conduita în relaţiile oficiale cu publicul
 39. Comunicare şi dialog social
 40. Negocierea şi rezolvarea conflictelor în organizaţie
 41. Recrutarea resurselor umane
 42. Procesul de selecţie al resurselor umane
 43. Instruirea şi dezvoltarea personalului
 44. Managementul relaţiilor cu sindicatele
 45. Managementul resurselor umane în organizaţiile multinaţionale
 46. Metode şi tehnici de analiză a posturilor.  Proiectarea posturilor
 47. Conflictele organizaţionale şi căile de rezolvare a lor
 48. Gestiunea carierei personalului şi căile contemporane de avansare în carieră
 49. Fenomenul guvernării electronice – probleme și perspective.
 50. Birocratismul ca fenomen al administrării ineficiente.