Contacts

Anticamera USEM
+373 22 509 122
info@usem.md

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127
info@usem.md

Which Faculty from the listed below interests You?

Events

Catedra „Drept Public” din cadrul Universității de Studii Europene din Moldova organizează Conferința științifică studențească interuniversitară națională cu participare internațională „Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul promovării valorilor europene”, care va avea loc la data de 10 februarie 2023.

Prima întâlnire

01 September 2022

View all events

Ask us a question

Search

Anunț din partea comisiei de concurs USEM

În conformitate cu Regulamentul-cadru de organizare, de desfășurare a concursului și de ocupare a funcțiilor didactice și științifico-didactice în învățământul superior aprobat prin ordinul Ministrului educației, culturii și cercetării nr. 126 din 10.02.2021 și Hotărârii nr. 7 a Senatului USEM din 28.02.2022,

Universitatea de Studii Europene din Moldova, anunță concurs la posturile științifico-didactice vacante:

 • Profesor universitar:
          Catedra Economie și Turism – 1
 • Conferențiar universitar:
          Catedra Economie și Turism – 1
          Catedra Finanțe și Contabilitate – 1
 • Lector universitar:
          Catedra Economie și Turism – 1
          Catedra Finanțe și Contabilitate – 1
 • Asistent universitar:
          Catedra Finanțe și Contabilitate – 1

Atribuțiile aferente funcțiilor științifico-didactice:

Profesorul universitar în cadrul USEM, are următoarele atribuții, conform fișei de post:

Atribuţii de ordin general:

 1. să respecte cu stricteţe programul de lucru şi folosirea integrală şi eficientă a timpului de lucru;
 2. să respecte normele şi instrucţiunile referitoare la desfăşurarea raporturilor de muncă;
 3. să respecte prevederile legislaţiei în vigoare, cele ale Statutului Universităţii, Codului de Etică, Regulamentului Intern şi ale contractului individual de muncă.

 Atribuţii didactice specifice postului (sarcini de serviciu):

 • Conceptualizarea programelor de master.
 • Conceptualizarea şi elaborarea cursurilor universitare pentru ciclul I (studii licenţă) şi pentru ciclul II (studii masterat).
 • Activităţi de predare, inclusiv pregătirea acestora:
 1. cursuri (prelegeri) aferente ciclului de studii universitare de licenţă / master / doctorat
 2. cursuri (prelegeri) aferente studiilor postuniversitare de specializare/perfecţionare;
 3. cursuri (prelegeri) aferente formării continue;
 4. cursuri (prelegeri) aferente altor forme moderne de învăţământ universitar;
 5. elaborarea curriculumului disciplinar al cursurilor.

- Alte activităţi didactice CONFORM FISEI DE POST.

Conferenţiarul universitar în cadrul USEM, are următoarele atribuții, conform fișei de post:

Atribuţii de ordin general:

 1. să respecte cu stricteţe programul de lucru şi folosirea integrală şi eficientă a timpului de lucru;
 2. să respecte normele şi instrucţiunile referitoare la desfăşurarea raporturilor de muncă;
 3. să respecte prevederile legislaţiei în vigoare, cele ale Statutului Universităţii, Codului de Etică, Regulamentului Intern şi ale contractului individual de muncă.

Atribuţii didactice specifice postului (sarcini de serviciu):

 • Conceptualizarea şi elaborarea cursurilor universitare pentru programele de licenţă şi master.
 • Activităţi de predare, inclusiv pregătirea acestora:
 1. cursuri (prelegeri) aferente ciclului de studii universitare de licenţă / master / doctorat
 2. cursuri (prelegeri) aferente formării continue;
 3. cursuri (prelegeri) aferente altor forme moderne de învăţământ universitar.
 4. formularea sarcinilor de lucru individual şi monitorizarea procesului de realizare.
  • Îndrumarea (conducerea) proiectelor de finalizare a studiilor, a lucrărilor de licenţă şi de master.
  • Îndrumarea (conducerea) de proiecte de absolvire, de lucrări de disertaţie (dacă este abilitat) sau de absolvire pentru toate formele de pregătire postuniversitară, prevăzute în planul de învăţământ, cu excepţia proiectelor de cercetare post-doctorală.
  • Îndrumarea doctoranzilor, aflaţi în stagiu sau în post-stagiu (dacă este abilitat).

- Alte activităţi didactice CONFORM FISEI DE POST.

Lectorul universitar în cadrul USEM, are următoarele atribuții, conform fișei de post:

 Atribuţii de ordin general:

 1. să respecte cu stricteţe programul de lucru şi folosirea integrală şi eficientă a timpului de lucru;
 2. să respecte normele şi instrucţiunile referitoare la desfăşurarea raporturilor de muncă;
 3. să respecte prevederile legislaţiei în vigoare, cele ale Statutului Universităţii, Codului de Etică, Regulamentului Intern şi ale contractului individual de muncă.

Atribuţii didactice specifice postului (sarcini de serviciu):

3.2.1. Activităţi de predare, inclusiv pregătirea acestora:

 1. cursuri (prelegeri) aferente ciclului de studii universitare de licenţă;
 2. cursuri (prelegeri) aferente formării continue;
 3. elaborarea curriculumului disciplinar al cursurilor.
 • alte activităţi didactice CONFORM FISEI DE POST.

Asistentul universitar în cadrul USEM, are următoarele atribuții, conform fișei de post:

Atribuţii de ordin general:

 1. să respecte cu stricteţe programul de lucru şi folosirea integrală şi eficientă a timpului de lucru;
 2. să respecte normele şi instrucţiunile referitoare la desfăşurarea raporturilor de muncă;
 3. să respecte prevederile legislaţiei în vigoare, cele ale Statutului Universităţii, Codului de Etică, Regulamentelor USEM și ale contractului individual de muncă.

Atribuţii didactice specifice postului (sarcini de serviciu):

3.2.1. Activităţi de predare, inclusiv pregătirea acestora:

 1. Seminare, ore practice și de laborator, aferente ciclului de studii universitare de licenţă;
 2. Seminare, aferente formării continue;
Alte activităţi didactice CONFORM FISEI DE POST.
 

Calendarul concursului

Nr.d/o Etapele desfășurării concursului Perioada
1.                         Publicarea Avizului de organizare a concursului 02.03.2022
2.                                            Depunerea dosarelor candidaților la Serviciul Resurse Umane a USEM 03.03.2022 - 05.04.2022
3.                                 Avizarea candidaților despre îndeplinirea condițiilor legale de prezentare la concurs 07.04.2022
4.                                   Transmiterea dosarelor spre avizare Rectorului USEM 08.04.2022
5.                                 Examinarea dosarelor în cadrul Comisie de Concurs 11.04.2022
6.                                            Susținerea prezentărilor publice 12.04.2022 - 15.04.2022
7.                                            Evaluarea candidaților de către Comisia de concurs a USEM 18.04.2022
8.                                            Validarea/invalidarea de către Senatul USEM a rezultatelor obținute de fiecare candidat și a Deciziei Comisiei de concurs de promovare a concursului 22.04.2022
9.                                            Publicarea pe pagina web a USEM a rezultatelor concursului și aducerea la cunoștință a candidaților. 26.04.2022

 

Dosarul de participare va include:
 • Curriculum vitae Europass;
 • Extras de la Secția Resurse umane privind stagiul de muncă;
 • Copiile diplomelor de studii;
 • Lista lucrărilor științifice și științifico-didactice publicate în ultimii 5 ani;
 • Copiile certificatelor, ce confirmă participarea candidatului la diverse stagieri în ultimii 5 ani;
 • Confirmări referitoare la participarea la stagiile de formare continuă în cadrul USEM și în sectorul real al economiei naționale (pentru persoanele care au deținut funcții didactice și științifico-didactice și anterior în USEM);
 • Confirmări referitoare la participare în cadrul proiectelor de cercetare științifică, transfer tehnologic etc.;
 • Alte acte relevante funcției la care aspiră candidatul.

 

Modalități de depunere a dosarelor:
 • de luni până vineri între orele 09:00 – 15:00, în oficiul 201, blocul de studii USEM (Serviciul Resurse Umane). Tel: +37322509134
 • Adresa poștală: Republica Moldova, Chișinău, str. Ghenadie Iablocikin 2/1, oficiul 213, MD-2069

ATENȚIE! La depunerea dosarelor, candidații vor prezenta obligatoriu, pentru verificare, actele în original de pe care s-au perfectat copiile din dosar.

Persoanele responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

 1. Catan Petru, presedinte a Comisiei de concurs USEM. (Prorector USEM). 022-509-142 ;
 2. Mihalaș Victoria, secretarul Comisiei de concurs USEM. (Asistentă a Catedrei Drept public, USEM) Tel. 022-509182.

 

COMISIA DE CONCURS USEM