MDРУEN

Admiterea la Ciclul I

 
Admiterea va începe, prealabil, pe data de 16 iulie 2018.
 
CICLUL I (studii superioare de licenţă)
a) până pe 28 august 2018 – depunerea cererilor de participare la concursul de admitere;
b) 29 august 2018 – depunea actelor în original;
c) 30 august 2018 – anunţarea rezultatelor. 
 
Candidații au dreptul să se înscrie la concursul de admitere în ciclul I – studii superioare de licență concomitent la mai multe specialități din diverse domenii de formare profesională, la una sau mai multe instituții de învățământ superior, dar pot fi înmatriculați la o singură specialitate în cadrul unei singure instituții de învățământ superior, din cele pentru care au optat. 
 
 
Candidatul declarat admis la mai multe instituții de învățământ superior, optează pentru specialitatea aleasă, prin depunerea în original a actelor de studii la instituția de învățământ respectivă, în termenul de depunere, stabilit de aceasta în metodologia proprie de admitere.
Oferta de Studii
 1. Drept economic (civil)
 2. Drept penal
 3. Drept internațional
 4. Drept constituțional și drept administrativ
Durata studiilor – 4 ani / 5 ani (Frecvență Redusă)
 
 
 1. Finanțe și Bănci
 2. Contabilitate
 3. Turism (Servicii hoteliere, turism și agrement)
 4. Business și Administrare
Durata studiilor – 3 ani / 4 ani (Frecvență Redusă)
 1. Limba și literatura engleză / franceză / germană  – Limba B (italiana, spaniolă, germană, franceză)
 2. Limba engleză / franceză / germană  – Limba B (italiana, spaniolă, germană, franceză)
Durata studiilor – 3 ani, doar la Zi
 
 
 
 1. Jurnalism (Jurnalism și procese mediatice)
 2. Științe ale comunicării (Comunicare și relații publice)
Durata studiilor – 3 ani / 4 ani (Frecvență Redusă)
 1. Psihologie (studii doar la Zi)
 2. Asistență socială
Durata studiilor – 3 ani / 4 ani (Frecvență Redusă)
 
Relații internaționale
 
Durata studiilor – 3 ani / 4 ani (Frecvență Redusă)
 
 
Documentele necesare pentru înscriere la admitere sunt:
 
 
Pe scurt:
 1. Actul de studii, în original, cu anexa respectivă (copii – 2 exemplare) (diploma de Liceu, Colegiu, Școală Profesională sau Universitate);
 2. Certificatul medical-tip (nr.086);
 3. Copia buletinului de identitate (2 exemplare);
 4. 4 fotografii 3x4 cm (color); 
 5. Livretul militar (pentru băieți);
 6. Cererea de înscriere la concursul de admitere (se va completa în cadrul USEM);
 7. Chitanţa de plată a taxei de înscriere (40 lei, se achită pe loc).
Pe lung: 
 
 1. Buletinul de identitate în original și copie;
 2. cererea de înscriere la concursul de admitere (model aprobat de Senat) - se completează pe loc;
 3. actul de studii, în original și copie, cu anexa respectivă;
 4. certificatul medical-tip, (nr.086/e), eliberat în anul admiterii; în funcție de specialitate/domeniu de formare profesională, USEM poate organiza un examen medical suplimentar;
 5. 4 fotografii 3x4 cm;
 6. bon de plată a taxei de înscriere - se achită pe loc, 
 7. livret militar sau adeverința de recrut;
 8. certificatul de studii, cu notele obținute la examenele de bacalaureat şi situația școlară pe anii de studii, pentru absolvenți de licee din România, promoția din anul admiterii, urmând ca Diploma de Bacalaureat să fie prezentată ulterior;
 9. diplomele de gradul I-III (copie), obținute de către candidați la concursurile școlare republicane sau internaționale, la disciplinele de studiu, precum și diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziții etc., organizate de Ministerul Educației sau de ministerele de resort;
 10. adeverința eliberată de organul teritorial de tutelă și curatelă, pentru copiii rămași fără ocrotire părintească;
 11. certificatele medicale corespunzătoare, care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinților acestuia;
 12. certificatul care confirmă că unul din părinții candidatului a participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova sau în războiul din Afganistan ori la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl, eliberat de organele abilitate; adeverință care confirmă participarea candidatului la operațiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
 13. certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidații care provin din familii cu patru și mai mulți copii);
 14. confirmarea apartenenței la familii de romi;
 15. extrasul din Carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);
 16. recomandarea organului local de specialitate în domeniul învățământului sau adeverința de la locul de muncă al părinților – cadre didactice pentru înscrierea la concursul de admitere la specialitățile din domeniul general de studiu 14 Ştiinţe ale educaţiei;
 17. copia Certificatului de naştere al unuia din părinți, pentru Cetățenii statelor membre ale C.S.I. și ai țărilor baltice de naționalitate moldoveni (români) și reprezentanții diasporii moldovenești de peste hotare.
 
Studiile se efectuează cu taxă, în bază de contract, în limba română, rusă și engleză.
 
! Candidații pot opta, după înmatriculare, pentru o altă limbă de instruire de cât cea din instituția preuniversitară pe care au absolvit-o.
! Cetățenii străini și alolingvii care optează pentru programe de studii cu predare în limba română au obligația să facă dovada cunoașterii limbii române. 
 
Taxele de studii penreu anul de studii 2018 - 2019 pot fi accesate AICI.
Taxa poate fi achitată în rate. ​
 
 
FACUTATEA / SPECIALITATEA
CU FRECVENȚĂ
CU FRECVENȚĂ REDUSĂ
TAXA PENTRU
UN AN DE STUDIU
(lei)
 
 
Durata studiilor
 
TAXA PENTRU
UN AN DE STUDIU
(lei)
Durata
studiilor
 
1
Drept
8500
4 ani
4500
5 ani
2
Limbi Moderne
5500
3 ani
-
-
3
Jurnalism și
Științe ale Comunicării
Jurnalism
(jurnalism și procese mediatice)
5500
3 ani
3500
4 ani
Științe ale Comunicării
(Comunicare și relații publice)
5500
3 ani
3500
4 ani
4
Științe Economice
Finanțe și Bănci
7000
3 ani
4000
4 ani
Contabilitate
7000
3 ani
4000
4 ani
Turism
(servicii hoteliere, turism și agrement)
7000
3 ani
4000
4 ani
Business și Administrare
7000
3 ani
4000
4 ani
5
 
Psihologie și
Asistență Socială
Psihologie
5500
3 ani
-
-
Asistență Socială
5500
3 ani
3500
4 ani
6
Științe Politice și
Relații Internaționale
Relații Internaționale
5500
3 ani
3500
4 ani
 

 

Graficul de lucru a Comisiei de Admitere este următorul:
Luni - Vineri 800 - 1700
Pauza de masă 1300 - 1400

Etajul 1, în incinta bibliotecii universității (urmăriți săgețile :) ).
Numărul de contact: 022 509 149 și 022 509 122